webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้น ม.4-6

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้น ม.4-6

 

                งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์คาเบรียลจัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาชีวิตความเชื่อนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้น ม.4-6 จำนวน 45 คน

เมื่อวันเสาร์ที่  23 พฤษภาคม 2015 นักเรียนคาทอลิกร่วมกันแสวงบุญและสวดภาวนา ณ วัดพระคริสตหฤทัย(วัดเพลง)  และอาสนวิหารแม่พระบังเกิด

บางนกแขวก  มุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวในพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้าที่วัดแม่พระสายประคำ หลักห้า  ให้สามารถเติบโตทางด้านจิต

วิญญาณมีความเชื่อและความรักใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างดี  เพื่อเป็นหนทางนำพระพร

ของพระเป็นเจ้า มาสู่ครอบครัวเซนต์คาเบรียลทุกคน

 

                                                                                                                                 ครูอภิบาล  รายงาน

 

IMG_0269
IMG_0274
IMG_0282
IMG_0287
IMG_0300
IMG_0368
IMG_0403
  • IMG_0269
  • IMG_0274
  • IMG_0282
  • IMG_0287
  • IMG_0300
  • IMG_0368
  • IMG_0403