webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ค่าย “ รวมพลังผู้นำ YCS’SG”

ค่าย “ รวมพลังผู้นำ YCS’SG”

 

                 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จัดค่าย “ รวมพลังผู้นำ YCS’SG 3rd Level-Up” ในระดับชั้น ม.1-5  จำนวน 30 คน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ

และส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านคุณธรรมในตนเพื่อสังคม  โดยมีแผนงานไปจัดกิจกรรมและมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนบ้านพุเข็ม อุทยานแห่ง

ชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อความดีงามของส่วนรวมอาศัยหลักคุณธรรม จริยธรรม ในระหว่างวันที่  29-31 พฤษภาคม 2558 และเข้ารับการอบรมภาวะผู้นำ

แบบผู้รับใช้ ณ  โรงแรมหินน้ำทรายสวย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์โดยมี อ.ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ และ อ.ณิชชา  สรรพศิริจากสถาบัน ดีโฟ คอนซัลแท็นท์ 

มาเป็นผู้ให้การอบรมในเนื้อหา “มารยาทการเข้าสังคม ” และทีมงานหัวหน้าแผนกแต่ละฝ่ายงานของโรงแรมหินน้ำทรายสวย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้งาน

บริการเพื่อให้นักเรียนสมาชิกชมรม YCS’SGมีความสามารถทำงานเพื่อผู้อื่น เอาใจใส่บริการ จัดสรรให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์สุข เป็นแบบฉบับของผู้นำแบบผู้รับใช้

และมีความความรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อีกทั้งได้เรียนรู้ทราบประวัติความเป็นมาขององค์กร YCS และกระบวนการ SEE JUDGE ACT และสอดแทรก

ในกิจกรรมนันทนาการที่สนุกสนาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและสมาชิก YCS’SG ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เพื่อเป็นนิมิตหมายอันดีแห่ง

การสร้างบุคลากรที่มีภาวะความเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นกำลังหลักในการสร้างสรรค์สังคมยุคใหม่สืบไป

 

ครูอภิบาล รายงาน

ภวัต  พีรพงศ์พิพัฒน์  ม.4/3และจุลินทร์เดช  กาญจนสุพัฒน์ ม.2/พสวค ถ่ายภาพ

 

DSC00036
DSC00065
DSC05902
DSC09853
DSC09865
DSC09925
DSC09979
IMG_0462
IMG_0473
IMG_0475
IMG_0518
IMG_0546
IMG_9543
IMG_9760
IMG_9794
IMG_9873
 • DSC00036
 • DSC00065
 • DSC05902
 • DSC09853
 • DSC09865
 • DSC09925
 • DSC09979
 • IMG_0462
 • IMG_0473
 • IMG_0475
 • IMG_0518
 • IMG_0546
 • IMG_9543
 • IMG_9760
 • IMG_9794
 • IMG_9873