webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

การตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2558


 

          การตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการการศึกษาเอกชน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ ห้องประชุมมาร์ติน 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรีย

 

DSC_4332
DSC_4333
DSC_4334
DSC_4335
DSC_4336
DSC_4338
DSC_4341
DSC_4342
DSC_4344
DSC_4351
DSC_4352
DSC_4357
DSC_4359
DSC_4360
DSC_4365
DSC_4369
DSC_4521
DSC_4541
DSC_4548
DSC_4549
DSC_4550
DSC_4551
DSC_4552
DSC_5123
DSC_5125
DSC_5127
DSC_5129
DSC_5131
DSC_5133
DSC_5138
DSC_5166
DSC_5169
DSC_5172
DSC_5175
DSC_5185
DSC_5192
DSC_5199
DSC_5314
DSC_5315
DSC_5316
DSC_5320
DSC_5321
DSC_5323
DSC_5327
DSC_5329
DSC_5333
DSC_5336
DSC_5341
DSC_5342
DSC_5348
DSC_5349
DSC_5350
DSC_5353
 • DSC_4332
 • DSC_4333
 • DSC_4334
 • DSC_4335
 • DSC_4336
 • DSC_4338
 • DSC_4341
 • DSC_4342
 • DSC_4344
 • DSC_4351
 • DSC_4352
 • DSC_4357
 • DSC_4359
 • DSC_4360
 • DSC_4365
 • DSC_4369
 • DSC_4521
 • DSC_4541
 • DSC_4548
 • DSC_4549
 • DSC_4550
 • DSC_4551
 • DSC_4552
 • DSC_5123
 • DSC_5125
 • DSC_5127
 • DSC_5129
 • DSC_5131
 • DSC_5133
 • DSC_5138
 • DSC_5166
 • DSC_5169
 • DSC_5172
 • DSC_5175
 • DSC_5185
 • DSC_5192
 • DSC_5199
 • DSC_5314
 • DSC_5315
 • DSC_5316
 • DSC_5320
 • DSC_5321
 • DSC_5323
 • DSC_5327
 • DSC_5329
 • DSC_5333
 • DSC_5336
 • DSC_5341
 • DSC_5342
 • DSC_5348
 • DSC_5349
 • DSC_5350
 • DSC_5353