webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ปฐมนิเทศครูใหม่ ปี 2558

วันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ. 2558


 

ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ ศุกย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จัดโดย งานพัฒนาการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

 

DSC_0751
DSC_0752
DSC_0757
DSC_0761
DSC_0764
DSC_0765
DSC_0772
DSC_0782
DSC_0794
DSC_0797
DSC_0804
DSC_0835
DSC_0865
DSC_0871
DSC_0876
DSC_0896
DSC_0915
DSC_0934
DSC_0951
DSC_0952
DSC_0977
DSC_0985
DSC_1037
DSC_1041
DSC_1052
DSC_1056
DSC_1063
DSC_1064
DSC_1065
DSC_1069
DSC_1076
DSC_1078
DSC_1083
DSC_1086
DSC_1089
DSC_1096
DSC_1103
DSC_1114
DSC_1119
DSC_1123
DSC_1134
DSC_1160
DSC_1173
DSC_1185
DSC_1186
DSC_1191
DSC_1214
DSC_1222
DSC_1234
DSC_1236
DSC_1241
DSC_1245
DSC_1248
DSC_1275
DSC_1289
DSC_1313
DSC_1320
DSC_1330
DSC_1331
DSC_1335
DSC_1338
DSC_1339
DSC_1356
DSC_1358
DSC_1368
DSC_1379
DSC_1393
DSC_1401
DSC_1411
DSC_1414
DSC_1422
DSC_1434
DSC_1445
DSC_1471
DSC_1486
DSC_1487
DSC_1500
DSC_1506
DSC_1507
DSC_1510
DSC_1518
DSC_1519
DSC_1526
DSC_1535
DSC_1538
DSC_1542
DSC_1548
DSC_1551
DSC_1559
DSC_1574
DSC_1584
DSC_1602
DSC_1605
DSC_1612
DSC_1614
DSC_1626
DSC_1634
DSC_1640
DSC_1653
DSC_1669
DSC_1690
DSC_1705
DSC_1716
DSC_1729
DSC_1739
DSC_1745
DSC_1750
DSC_1755
DSC_1761
DSC_1792
DSC_1795
DSC_1797
DSC_1798
DSC_1804
DSC_1833
DSC_1845
DSC_1876
DSC_1891
DSC_1893
DSC_1897
DSC_1899
DSC_1906
DSC_1909
DSC_1914
DSC_1916
DSC_1991
DSC_1997
 • DSC_0751
 • DSC_0752
 • DSC_0757
 • DSC_0761
 • DSC_0764
 • DSC_0765
 • DSC_0772
 • DSC_0782
 • DSC_0794
 • DSC_0797
 • DSC_0804
 • DSC_0835
 • DSC_0865
 • DSC_0871
 • DSC_0876
 • DSC_0896
 • DSC_0915
 • DSC_0934
 • DSC_0951
 • DSC_0952
 • DSC_0977
 • DSC_0985
 • DSC_1037
 • DSC_1041
 • DSC_1052
 • DSC_1056
 • DSC_1063
 • DSC_1064
 • DSC_1065
 • DSC_1069
 • DSC_1076
 • DSC_1078
 • DSC_1083
 • DSC_1086
 • DSC_1089
 • DSC_1096
 • DSC_1103
 • DSC_1114
 • DSC_1119
 • DSC_1123
 • DSC_1134
 • DSC_1160
 • DSC_1173
 • DSC_1185
 • DSC_1186
 • DSC_1191
 • DSC_1214
 • DSC_1222
 • DSC_1234
 • DSC_1236
 • DSC_1241
 • DSC_1245
 • DSC_1248
 • DSC_1275
 • DSC_1289
 • DSC_1313
 • DSC_1320
 • DSC_1330
 • DSC_1331
 • DSC_1335
 • DSC_1338
 • DSC_1339
 • DSC_1356
 • DSC_1358
 • DSC_1368
 • DSC_1379
 • DSC_1393
 • DSC_1401
 • DSC_1411
 • DSC_1414
 • DSC_1422
 • DSC_1434
 • DSC_1445
 • DSC_1471
 • DSC_1486
 • DSC_1487
 • DSC_1500
 • DSC_1506
 • DSC_1507
 • DSC_1510
 • DSC_1518
 • DSC_1519
 • DSC_1526
 • DSC_1535
 • DSC_1538
 • DSC_1542
 • DSC_1548
 • DSC_1551
 • DSC_1559
 • DSC_1574
 • DSC_1584
 • DSC_1602
 • DSC_1605
 • DSC_1612
 • DSC_1614
 • DSC_1626
 • DSC_1634
 • DSC_1640
 • DSC_1653
 • DSC_1669
 • DSC_1690
 • DSC_1705
 • DSC_1716
 • DSC_1729
 • DSC_1739
 • DSC_1745
 • DSC_1750
 • DSC_1755
 • DSC_1761
 • DSC_1792
 • DSC_1795
 • DSC_1797
 • DSC_1798
 • DSC_1804
 • DSC_1833
 • DSC_1845
 • DSC_1876
 • DSC_1891
 • DSC_1893
 • DSC_1897
 • DSC_1899
 • DSC_1906
 • DSC_1909
 • DSC_1914
 • DSC_1916
 • DSC_1991
 • DSC_1997