webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ประมวลภาพค่ายผู้นำ พสวค. ป.4-5-6 ปี 2559

วันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

 

 

 

ภาพบรรยากาศค่ายผู้นำ พสวค. ระดับชั้น ป.4-5-6 

วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2559

ณ บุรีธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 

 

 

  

ภาพโดย: งานสื่อโสตฯ

 

 

DSC_5270
DSC_5281
DSC_5300
DSC_5304
DSC_5315
DSC_5328
DSC_5352
DSC_5374
DSC_5392
DSC_5418
DSC_5452
DSC_5455
DSC_5459
DSC_5463
DSC_5501
DSC_5503
DSC_5552
DSC_5576
DSC_5603
DSC_5694
DSC_5710
DSC_5788
DSC_5815
DSC_5824
DSC_5831
DSC_5835
DSC_5836
DSC_5851
DSC_5873
DSC_5977
DSC_5990
DSC_6174
DSC_6206
DSC_6215
DSC_6243
DSC_6291
DSC_6303
DSC_6327
DSC_6540
DSC_6609
DSC_6729
DSC_6745
DSC_6749
DSC_6754
DSC_6756
DSC_6839
DSC_6856
DSC_6920
DSC_7016
DSC_7036
DSC_7047
DSC_7055
DSC_7067
DSC_7068
DSC_7073
DSC_7079
DSC_7083
DSC_7106
DSC_7107
DSC_7133
DSC_7137
DSC_7167
DSC_7168
DSC_7243
DSC_7253
DSC_7271
DSC_7300
DSC_7323
DSC_7381
DSC_7389
DSC_7405
 • DSC_5270
 • DSC_5281
 • DSC_5300
 • DSC_5304
 • DSC_5315
 • DSC_5328
 • DSC_5352
 • DSC_5374
 • DSC_5392
 • DSC_5418
 • DSC_5452
 • DSC_5455
 • DSC_5459
 • DSC_5463
 • DSC_5501
 • DSC_5503
 • DSC_5552
 • DSC_5576
 • DSC_5603
 • DSC_5694
 • DSC_5710
 • DSC_5788
 • DSC_5815
 • DSC_5824
 • DSC_5831
 • DSC_5835
 • DSC_5836
 • DSC_5851
 • DSC_5873
 • DSC_5977
 • DSC_5990
 • DSC_6174
 • DSC_6206
 • DSC_6215
 • DSC_6243
 • DSC_6291
 • DSC_6303
 • DSC_6327
 • DSC_6540
 • DSC_6609
 • DSC_6729
 • DSC_6745
 • DSC_6749
 • DSC_6754
 • DSC_6756
 • DSC_6839
 • DSC_6856
 • DSC_6920
 • DSC_7016
 • DSC_7036
 • DSC_7047
 • DSC_7055
 • DSC_7067
 • DSC_7068
 • DSC_7073
 • DSC_7079
 • DSC_7083
 • DSC_7106
 • DSC_7107
 • DSC_7133
 • DSC_7137
 • DSC_7167
 • DSC_7168
 • DSC_7243
 • DSC_7253
 • DSC_7271
 • DSC_7300
 • DSC_7323
 • DSC_7381
 • DSC_7389
 • DSC_7405