webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

 

     งานส่งเสริมประชาธิปไตย โดยคณะกรรมการสโมสรนักเรียน จัดสัมมนาหัวข้อ "เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ" 

วันที่ 29 พ.ย. พ.ศ.2559 ณ หอประชุมออดิทอเรียม ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา

 โดยวิทยากรรับเชิญ ดร.จอมพล สุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ ,มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต,

โรงเรียนสอนการพูดจอมพล, นักบรรยายมืออาชีพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำและให้ความรู้เกี่ยวกับ

ความเป็นผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน โดยได้เชิญ ผู้นำนักเรียน

จากโรงเรียนกลุ่มพัฒนาการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครกลุ่มที่ 5 เข้าร่วมการสัมมนา โรงเรียนละ 5 คน

   

ภาพโดย: งานสื่อโสตฯ

 

 

DSC_7988
DSC_7989
DSC_7991
DSC_7992
DSC_7995
DSC_8003
DSC_8004
DSC_8010
DSC_8018
DSC_8021
DSC_8112
DSC_8114
DSC_8116
DSC_8118
DSC_8121
DSC_8123
 • DSC_7988
 • DSC_7989
 • DSC_7991
 • DSC_7992
 • DSC_7995
 • DSC_8003
 • DSC_8004
 • DSC_8010
 • DSC_8018
 • DSC_8021
 • DSC_8112
 • DSC_8114
 • DSC_8116
 • DSC_8118
 • DSC_8121
 • DSC_8123