webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

SG Speed up for TCAS

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ .2561 เวลา 8.30 น.

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ SG Speed up for TCAS

โดยมี ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมในพิธีเปิด

โรงเรียนเซนต์คาเบรียลร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล จัดโครงการ SG Speed up for TCAS เพื่อเตรียมความพร้อม

ด้านวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบในระบบ TCAS และกระตุ้นให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 

ให้เริ่มเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อการสอบในปีการศีกษาต่อไปรวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ทางวิชาการของนักเรียนให้กับผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยทางสโมสรนักเรียนจะเชิญติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศได้เข้ามาให้ความรู้

และแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบต่างๆให้กับนักเรียน ให้ครอบคลุมทุกคณะที่นักเรียนต้องใช้ในการสอบทั้งภาคไทยและภาคอินเตอร์

วันที่ 27-30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ณ หอประชุมเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

  

 ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_5506
DSC_5509
DSC_5512
DSC_5517
DSC_5519
DSC_5523
DSC_5526
DSC_5530
DSC_5542
DSC_5550
DSC_5556
DSC_5557
DSC_5558
DSC_5561
DSC_5562
DSC_5563
DSC_5564
DSC_5566
DSC_5569
DSC_5577
DSC_5579
DSC_5583
DSC_5584
DSC_5586
DSC_5593
DSC_5594
DSC_5596
DSC_5598
DSC_5599
 • DSC_5506
 • DSC_5509
 • DSC_5512
 • DSC_5517
 • DSC_5519
 • DSC_5523
 • DSC_5526
 • DSC_5530
 • DSC_5542
 • DSC_5550
 • DSC_5556
 • DSC_5557
 • DSC_5558
 • DSC_5561
 • DSC_5562
 • DSC_5563
 • DSC_5564
 • DSC_5566
 • DSC_5569
 • DSC_5577
 • DSC_5579
 • DSC_5583
 • DSC_5584
 • DSC_5586
 • DSC_5593
 • DSC_5594
 • DSC_5596
 • DSC_5598
 • DSC_5599