webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

วันผู้ปกครองพบครู ระดับชั้น ม. ๑-๖ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

งานวันผู้ปกครองพบครู เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวนโนบาย การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของทาง

โรงเรียน เพื่อให้ผูปกครองได้พบคณะผู้บริหาร คณะครูประจำชั้น และครูที่สังกัดในระดับชั้น และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

พร้อมทั้งพัฒนานักเรียนให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบ้านกับโรงเรียน

ในการร่วมพัฒนานักเรียนในโอกาสต่อๆ ไป วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น. และเวลา ๑๒.๓๐ น.

ณ หอประชุม ตึกเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

     

ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสต #งานประชาสัมพันธ์

DSC_0060
DSC_0061
DSC_0062
DSC_0063
DSC_0064
DSC_0065
DSC_0066
DSC_0067
DSC_0068
DSC_0069
DSC_0070
DSC_0071
DSC_0072
DSC_0073
DSC_0074
DSC_0130
DSC_0133
DSC_0157
DSC_0160
DSC_0174
DSC_0180
DSC_0183
DSC_0187
DSC_0197
DSC_0235
DSC_0247
DSC_0257
DSC_0265
DSC_0267
DSC_0278
 • DSC_0060
 • DSC_0061
 • DSC_0062
 • DSC_0063
 • DSC_0064
 • DSC_0065
 • DSC_0066
 • DSC_0067
 • DSC_0068
 • DSC_0069
 • DSC_0070
 • DSC_0071
 • DSC_0072
 • DSC_0073
 • DSC_0074
 • DSC_0130
 • DSC_0133
 • DSC_0157
 • DSC_0160
 • DSC_0174
 • DSC_0180
 • DSC_0183
 • DSC_0187
 • DSC_0197
 • DSC_0235
 • DSC_0247
 • DSC_0257
 • DSC_0265
 • DSC_0267
 • DSC_0278