webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

S.G. Photos Gallery

Title Author Hits
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Written by webmaster 450
Open House 2019 Written by webmaster 812
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 Written by webmaster 422
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินี Written by webmaster 302
วันเลือกตั้งนายกสโมสรนักเรียน ปี 2562 Written by webmaster 340
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปี 2562 Written by webmaster 484
การปราศรัยหาเสียงนายกสโมสรนักเรียน ปี 2562 Written by webmaster 403
กาวันแรกการสอนหลักสูตร SGL ภาคเรียนที่ 1/2562 Written by webmaster 445
พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ และมอบโล่ O-Net เต็ม 100 คะแนน Written by webmaster 465
ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินี Written by webmaster 361
First Lego League Open International Turkey 2019 Written by webmaster 413
งานต้อนรับผู้ปกครองใหม่ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 Written by webmaster 474
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 Written by webmaster 425
พิธีเปิดสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 Written by webmaster 390
พิธีต้อนรับ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ Written by webmaster 452
ทำบุญตักบาตร วันสุขสราญมหาสงกรานต์เซนต์คาเบรียล ๒๕๖๒ Written by webmaster 408
สุขสราญมหาสงกรานต์เซนต์คาเบรียล ๒๕๖๒ Written by webmaster 501
พิธีมอบประกาศนียบัตร มัธยมปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by webmaster 628
ปัจฉิมนิเทศ ม.๖ และม.๕ พสพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by webmaster 546
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.1 Summer Course 2019 Written by webmaster 702
SG Night 2018 DAY.3 Written by webmaster 827
SG Night 2018 DAY.2 Written by webmaster 1966
SG Night 2018 DAY.1 Written by webmaster 622
สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by webmaster 1145
สุภาพบุรุษพรมแดงและกิจกรรมเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ Written by webmaster 1319
Congrats To The Winner 2018 Written by webmaster 1139
สภาจำลองสัญจร ครั้ง ๑๒/๒๕๖๒ Written by webmaster 1020
พิธีปิดกองลูกเสือเซนต์คาเบรียล ปี 2561 Written by webmaster 1196
VSED DAY ครั้งที่ 5 Written by webmaster 559
Return of the Saints 2019 Written by webmaster 646