webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

S.G. Photos Gallery

Title Author Hits
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 Written by webmaster 465
พิธีเปิดสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 Written by webmaster 433
พิธีต้อนรับ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ Written by webmaster 492
ทำบุญตักบาตร วันสุขสราญมหาสงกรานต์เซนต์คาเบรียล ๒๕๖๒ Written by webmaster 447
สุขสราญมหาสงกรานต์เซนต์คาเบรียล ๒๕๖๒ Written by webmaster 536
พิธีมอบประกาศนียบัตร มัธยมปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by webmaster 662
ปัจฉิมนิเทศ ม.๖ และม.๕ พสพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by webmaster 581
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.1 Summer Course 2019 Written by webmaster 769
SG Night 2018 DAY.3 Written by webmaster 873
SG Night 2018 DAY.2 Written by webmaster 2075
SG Night 2018 DAY.1 Written by webmaster 663
สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by webmaster 1217
สุภาพบุรุษพรมแดงและกิจกรรมเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ Written by webmaster 1376
Congrats To The Winner 2018 Written by webmaster 1184
สภาจำลองสัญจร ครั้ง ๑๒/๒๕๖๒ Written by webmaster 1061
พิธีปิดกองลูกเสือเซนต์คาเบรียล ปี 2561 Written by webmaster 1243
VSED DAY ครั้งที่ 5 Written by webmaster 609
Return of the Saints 2019 Written by webmaster 714
เปิดงานแสดงกิจกรรมชมรมของวิชาการ 99 ชมรม Written by webmaster 1029
ภาพบรรยากาศกิจกรรมชมรมของวิชาการ 99 ชมรม Written by webmaster 661
งานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตร SG Leaders (SGL) Written by webmaster 690
TEDx Club@SG Written by webmaster 963
กิจกรรมดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี ๒๕๖๒ Written by webmaster 1059
ค่ายฝึก รด. ปี 2@เขาชนไก่ Written by webmaster 1672
พิธีฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 99 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล Written by webmaster 760
ฟุตบอลนัดพิเศษ ครบรอบ 99 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล Written by webmaster 667
ค่ายฝึก รด. ปี 3@เขาชนไก่ Written by webmaster 1153
การแข่งขัน College Day ครั้งที่ 54 ประถมศึกษา (Vol.01) Written by webmaster 767
การแข่งขัน College Day ครั้งที่ 54 ประถมศึกษา (Vol.02) Written by webmaster 725
การแข่งขัน College Day ครั้งที่ 54 มัธยมศึกษา (Vol.01) Written by webmaster 753