สารจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ภราดา ดร. มณฑล ประทุมราช
ค.ศ. 2018 - ปัจจุบัน
06

ฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 2562

05

ฉบับที่ 5 ปีการศึกษา 2562

04

ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2562

03

ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2562

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media