webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

เอกสารสำหรับนักเรียน


          Bill Payment (เอกสารชำระค่าเล่าเรียน)

             - รายละเอียดค่าเล่าเรียนทุกระดับชั้น เทอม1 ปีการศึกษา 2560
             - รายละเอียดค่าเล่าเรียนทุกระดับชั้น เทอม2 ปีการศึกษา 2560
             - แบบฟอร์มการชำระเงิน

          School Calendar (ปฎิทินโรงเรียน)

             - ภาษาไทย

          โครงการสอน (Course Outline) ปีการศึกษา 2560

             เทอมที่ 2:

             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          ใบคำร้องขอเอกสาร (งานทะเบียน-ประเมินผล)

             - ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนนักเรียน/บิดา/มารดา

             - เอกสารสำหรับยื่นคำร้องขอเอกสาร

               หมายเหตุ: เมื่อกรอกเอกสารถูกต้องและครบถ้วนแล้ว กรุณานำส่งห้องทะเบียน ตึกอำนวยการ ชั้น 1