webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

เอกสารสำหรับครู


           เอกสารฝ่ายธุรการ

             - ใบลางาน
             - คำร้อง ขอใบรับรองเงินเดือน
 
            - คำร้อง ไม่ลงเวลาปฏิบัติงาน
             - คำร้อง ของปรับวุฒิและเงินเดือน
             - แบบฟอร์ม การขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
             - แบบฟอร์ม การขอใบรับรองการเป็นครู
             - แบบฟอร์ม ใบเบิกกองทุนสวัสดิการครู ใบลาประชุม
             - แฟบบฟอร์ม ใบลาออกจากการเป็นครู
             - ใบสำคัญเบิกจ่ายกองทุนเพื่อสุขภาพครู

             - แบบฟอร์มยื่นเสนองบประมาณงาน และโครงการ สำหรับปี 2558
             - แบบสรุปผลการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม ปี 2557