webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (PDF)

โดยมีระเบียบการดังต่อไปนี้

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  - เป็นนักเรียนชาย

  - กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560

 

2. การจำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ห้องธุรการ  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2560 – 

28 กุมภาพันธ์ 2561  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. เว้นวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

จำหน่ายใบสมัครชุดละ 500 บาท

             

3. หลักฐานการสมัคร

  3.1 ใบสมัครพร้อมกรอกเอกสารให้เรียบร้อย 

  3.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สวมชุดนักเรียน มองเห็น ชื่อโรงเรียน / เลขประจำตัวชัดเจน ซึ่ง

       ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป อีก 2 รูปนำมายื่นในวันสมัคร)

  3.3 สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา และมารดา

  3.4 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา และ มารดา

  3.5 ใบรายงานผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ม.1, ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1) 

  3.6 สำเนาผลการเรียน ปพ.1 หรือ สำเนาสมุดพก หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม

  3.7 ใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพจากสถานพยาบาลรัฐ/เอกชน/คลีนิค

  3.8 ซองจดหมายเขียนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์ 3 บาท

       เพื่อแจ้งผลการคัดเลือก

  3.9 ใบรับศีลล้างบาป (กรณีที่เป็นคาทอลิก)

        

4. วิธีการสมัคร

  4.1 กรอกใบสมัคร (ใช้พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง) และ ติดรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ในใบสมัคร

  4.2 บิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้ยื่นใบสมัครที่ห้องธุรการ ตามวัน – เวลา ที่กำหนด

  4.3 แสดงหลักฐานตามข้อ 3.1 – 3.9

 

5. วิชาที่ทดสอบ

  - สายวิทยาศาสตร์ :

    1. วิทยาศาสตร์ (ไทยและอังกฤษ)

    2. คณิตศาสตร์(ไทยและอังกฤษ)

    3. ภาษาอังกฤษ 

  - สายศิลป์คำนวณ :

    1. วิทยาศาสตร์ (ไทยและอังกฤษ)

    2. คณิตศาสตร์(ไทยและอังกฤษ)

    3. ภาษาอังกฤษ

    4. สังคมศึกษา

    5. ภาษาไทย

  - สหศิลป์ :

    1. วิทยาศาสตร์ (ไทยและอังกฤษ)

    2. คณิตศาสตร์ (ไทยและอังกฤษ)

    3. ภาษาอังกฤษ

    4. สังคมศึกษา

    5. ภาษาไทย

 

6. การสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

  -  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  วันที่  14  มีนาคม  2561 

 

การดำเนินการคัดเลือกจะปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการคัดเลือกโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และ จะต้องปฏิบัติตามกำหนด ดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

  - แต่งเครื่องแบบนักเรียนเข้าทดสอบความรู้อย่างถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

  - นำบัตรสอบมาแสดงในวันทดสอบความรู้

  - เซ็นชื่อการมาทดสอบความรู้ให้ถูกต้อง

 

7. การลงทะเบียน และ การปฐมนิเทศ

   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องมาลงทะเบียนเป็นนักเรียนเซนต์คาเบรียล และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ในใบประกาศผลสอบ