webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เปิดรับสมัครนักเรียนระหว่างชั้น เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เปิดรับสมัครนักเรียนระหว่างชั้น เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เปิดรับสมัครนักเรียนระหว่างชั้น เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนปีการศึกษา 2561 (PDF)

โดยมีระเบียบการดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

   - เป็นนักเรียนชาย


2. การจำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ห้องธุรการ  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2560 – 

28 กุมภาพันธ์ 2561  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. เว้นวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

จำหน่ายใบสมัครชุดละ 500 บาท


3. หลักฐานการสมัคร

  3.1 ใบสมัครพร้อมกรอกเอกสารให้เรียบร้อย 

  3.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สวมชุดนักเรียน มองเห็น ชื่อโรงเรียน / เลขประจำตัวชัดเจน ซึ่ง

       ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป อีก 2 รูปนำมายื่นในวันสมัคร)

  3.3 สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา และ มารดา

  3.4 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา และ มารดา

  3.5 ใบรายงานผลการเรียนเทอมล่าสุด และ ผลงานนักเรียน (ถ้ามี)

  3.6 สำเนาผลการเรียน ปพ.1 หรือ สำเนาสมุดพก

  3.7 ใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพจากสถานพยาบาลรัฐ/เอกชน/คลีนิค

  3.8 ซองจดหมายเขียนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์ 3 บาท

       เพื่อแจ้งผลการคัดเลือก

  3.9 ใบรับศีลล้างบาป (กรณีที่เป็นคาทอลิก)


4. วิธีการสมัคร

  4.1 กรอกใบสมัคร (ใช้พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง) และ ติดรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ในใบสมัคร

  4.2 บิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้ยื่นใบสมัครที่ห้องธุรการ ตามวัน – เวลา ที่กำหนด

  4.3 แสดงหลักฐานตามข้อ 3.1 – 3.9

** นักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนระหว่างชั้น ทางโรงเรียนจะมีการพิจารณาและแจ้งผลการรับนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการ 02-243-0065 ต่อ 1101, 1119, 1001 หรือกด 0