ข่าวน่าสนใจ
What's New

Image
Image

S.G. Organizational Chart

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
และทำเนียบครูและบุคลากร

The State of Higher Education

สถิติการเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียน ม.6 และ ม.5 พสพ.

Quality Assurance

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report) ปีการศึกษา 2563

School Events
ประมวลภาพ และวีดีโอกิจกรรมโรงเรียน

ช่องยูทูปโรงเรียน
S.G. YouTube Channel

การใช้งานจอ Smart Board BENQ (PART 2)

12.05.2022
69
0
0

การใช้งานจอ Smart Board BENQ (PART 1)

12.05.2022
69
0
0

ค่ายสานศิลป์เพื่อนอาสา ครั้งที่ 6

22.03.2022
รายชื่อครูที่เข้าร่วมโครงการค่ายสานศิลป์เพื่อนอาสา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนคลองทางหลวง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม *************************************************************** 1. มาสเตอร์ชาตรี ตั้งอัมพรตรีพล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 2. มาสเตอร์บรรหาร ปาโล หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 3. มิสนัยนา วรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 4. มาสเตอร์วงศพัทธ์ พงศ์ภัคกิตติกูล หัวหน้างานกีฬา 5. มิสจงรัก สุกใส หัวหน้าระดับ ป.5 6. มาสเตอร์จักรินทร์ สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 7. มิสนงนุช ขจรศรี ครูฝ่ายกิจกรรม 8. มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี ครูงานโสตฯ 9. มิสเอมิกา บัวสด ครูผู้สอน ป.3 10. มิสพัทธนันท์ อภิวิชญ์กุลธัช ครูผู้สอน ป.3 11. มาสเตอร์ชาติชาย ตาริชกุล ครูผู้สอน ป.3 12. มิสพานทอง อิ่มประไพ ครูผู้สอน ป.5 13. มิสธนภรณ์ ลิ้มจิตสมบูรณ์ ครูผู้สอน ป.5 14. มิสวัลยา ศรีระแก้ว ครูผู้สอน ม.1 15. มิสณิชาภัทร ภู่ไหม ครูผู้สอน ม.2 16. มาสเตอร์ธาม คะเชนทร์กูล ครูผู้สอน ม.2 17. มิสวลัยพร ห้องแซง ครูผู้สอน ม.2 18. มิสปานจิตต์ ชนะกานนท์ ครูผู้สอน ม.3 19. มาสเตอร์ธีรเมธ อาษากิจ ครูผู้สอน ม.3 20. มาสเตอร์สันติ หาญจิตตระการ ครูผู้สอน ม.4 21. มาสเตอร์ชยกร อุดมวงษ์ ครูผู้สอน ม.4 ************************************ #SaintGabriel'sCollege #ค่ายสานศิลป์เพื่อนอาสา6 Saint Gabriel's College Cr.;Sote Saint Gabriel's http://www.sg.ac.th https://www.facebook.com/sg.ac.th https://www.facebook.com/sote.saint... ************************************
190
5
0

ผู้สมัครนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียล หมายเลข 2

25.02.2022
250
2
0

ผู้สมัครนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียล หมายเลข 1

25.02.2022
526
5
0

ข่าวสาร ม ทองอินทร์ แสวงสิน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ "วันผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 2/2564"

22.01.2022
************************************************ ข่าวสารจาก ม.ทองอินทร์ แสวงสิน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล "วันผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564" วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2565 ************************************************ Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ************************************************
133
3
0

ข่าวสาร คุณเกษม แจ่มนิลกุล นายกสมาคมฯ "วันผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 2/2564"

22.01.2022
************************************************ ข่าวสารจาก คุณเกษม แจ่มนิลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียล "วันผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564" วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2565 ************************************************ Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ************************************************
77
1
0
Load more...

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media