ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ตราสายกีฬา เพลง และภาพโรงเรียน
(Emblem Song and School Photos)

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง

เพื่อดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ที่ท่านต้องการ

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media