สถิติผลการเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พสพ.

การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance)
ติดต่องานแนะแนว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โทร. 02 243 0065 ต่อ 5102Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media