สมัครเข้าศึกษาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ระดับชั้น ป.1 และสมัครเข้าเรียนระหว่างชั้น

ก่อนเริ่มทำการสมัคร ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดจากเอกสารด้านล่าง และศึกษาคู่มือการใช้งานระบบเข้าศึกษา เพื่อท่านจะได้เข้าใจวิธีและขั้นตอนต่างๆ

หากพบปัญหาระหว่างการสมัคร กรุณาโทร. 02 243 0065 ต่อ ห้องธุรการ 1001

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media