ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

เจษฏาจารย์ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประวัติโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และความหมายของตราโรงเรียน

Saint Gabriel Foundation Thailand

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย
https://www.thaibrother.net/

Our School Network

โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล
https://www.thaibrother.net/our-schools

Saint Gabriel Foundation Thailand Events

กิจกรรมโรงเรียนในเครือฯ
https://www.thaibrother.net/events

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media