แจ้งซ่อม (Repairing & Maintenance Services)

คลิกเลือกหัวข้อหน่วยงานที่ท่านต้องการแจ้งซ่อม โดยโปรดระบุสถานที่ อุปกรณ์ที่ต้องการแจ้งซ่อม รวมถึงปัญหาที่พบ หรือสิ่งที่ท่านต้องการอย่างละเอียด

ฝ่ายอาคารสถานที่

แจ้งซ่อมอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า
ประปา, ยานพาหนะ, โรงอาหาร เป็นต้น
เบอร์ภายใน 8000

งานโสตทัศนูปกรณ์

แจ้งซ่อม Smart Board, เครื่องเสียง

เบอร์ภายใน 8001

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งซ่อม Computer, Network Printer
LAN และ Internet
เบอร์ภายใน 1107

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media