ศูนย์ภาษา (Saint Gabriel's College Language Center)

เปิดสอนคอร์ส Time Zone บูรณาการเนื้อหาไวยกรณ์ (Grammar) ผ่านการสอนทั้ง 4 skills (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ห้องเรียนเรียน Interactive ผ่านแบบเรียนและสื่อการสอนอิเลคทรอนิคส์ที่พัฒนาร่วมกับ National Geographic Learning โดยครูต่างชาติที่ผ่านการอบรม (ELT) และคอร์ส 21 Century Communication พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งยังเป็นศูนย์สอบ IELTS, BMAT, TU-GET และ Cambridge English

Opening hours

Mon.-Fri. 8.00am-5.00pm
Sat. 8.00am-4.00pm
sglc@sg.ac.th

Address

S.G. Language Center
565 Samsen Road Dusit,
Bangkok 10300

Contact us

Tel. 02 243 0065 Ext. 7007
Mobile: 0851102886
Email sglc@sg.ac.th
Facebook: sglanguagecenter
Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media