สมัครเป็นครูเซนต์คาเบรียล

ท่านสามารถดูตำแหน่งงานที่ว่างได้จากข้อมูลด้านล่าง

สำหรับท่านที่ต้องการสมัคร ขอให้ท่านดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นส่งใบสมัคร+เอกสารประกอบการสมัคร ไปที่ jobs@sg.ac.th

หากทางโรงเรียนสนใจหรือมีตำแหน่งงานที่ว่าง ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับหาท่านต่อไป

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media